VI. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie
LUMEN V4
13.-16. Septembra 2016, Karpacz, Poľsko
Dneska: streda, 17. júl 2024
Dní do začiatku konferencie: 0
Top News

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 


Z každej krajiny očakávame jednu pozvanú prednášku. Výber pozvaných prednášateľov je v kompetencii národných členov riadiaceho výboru konferencie po konzultácii s členmi programového výboru. Dĺžka trvania vyžiadanej prednášky je 30 minút.

Každá krajina V4 má možnosť prezentácie najviac siedmich príspevkov a ľubovoľného počtu posterov. Trvanie prednášok nesmie prekročiť 15 minút. Prihlášky príspevkov a posterov treba adresovať priamo národným členom programového výboru, ktorí uskutočnia aj ich výber. V prihláške príspevku je potrebné uviesť plné mená autorov, ich pracovisko, názov príspevku, abstrakt v angličtine a abstrakt v jednom z národných jazykov konferencie.

Termín prihlášky abstraktov:

29. február 2016.

 31. marec 2016.

Prosíme autorov, aby vo vyššieuvedenom termíne zaslali národným členom programového výboru abstrakt v rozsahu 250 – 300 slov v anglickom jazyku a v jednom z národných jazykov. Programový výbor rozhodne o výbere príspevkov do jedného mesiaca.

Termín na zaslanie plnotextovej verzie prijatých príspevkov je 31. máj 2016. Ak do uvedeného termínu príspevok nebude zaslaný, programový výbor ho vymaže z programu konferencie.

Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;